slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
پرسش و پاسخهای مالیاتی

انحلال

سوال شماره 1

   آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد  114 و 116 مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستندیاخیر؟

ج – با توجه به ماده 208 قانون تجارت شخصیت حقوقی شركتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.


سوال شماره 2

آیا مشمولین ماده 116 پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

ج – چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد كه مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 115 نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.


تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت

سوال شماره 1

آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­کند؟

ج – چنانچه منظور از سوال استهلاك مازاد حاصل  از تجدید ارزیابی بوده و به عنوان هزینه قابل قبول منظور خواهد شد یا خیر باشد. پاسخ آن به شرح زیر می باشد:

1- در صورتی كه شركت های دولتی طبق مقررات پیش بینی شده در قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و .......  اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود كرده باشد در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی قابل استهلاك می باشد.

در سایر موارد بر اساس قوانین و مقررات فعلی استهلاك مازاد حاصل از تجدید ارزیابی جزء هزینه های قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

سوال شماره 2

تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

ج – به طور كلی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در شركت ها (به استثنای شركت های دولتی كه طبق مقررات برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اقدام نموده اند)‌ در سال تجدید ارزیابی مشمول مالیات می باشد.


تکلیفی

سوال شماره 1

آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده 104 است یا ماده 103؟

ج- مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور می باشد.

 

سوال شماره 2

آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده 104 می‌باشد یا خیر؟

ج –بله مشمول ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

سوال شماره 3

منظور ازکلمه "هرگونه حق الزحمه " در ماده 104 چیست  و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟

ج – با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از این كه تحت عنوان حق الزحمه یا كارمزد پرداخت گردد مشمول كسر 5% مالیات خواهد بود.

 

سوال شماره 4

کسر مالیات تکلیفی ماده 104 درموارد زیر چگونه است:‌

1-شرکتهای دولتی  و خصوصی

 

2-پیمانکاران دست اول ودوم

3- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟

ج:

- در خصوص بندهای  1 و 2 پرداخت كننده موارد موضوع ماده 104 مكلف به كسر 5% می باشند.

- در مورد بند 3 ،‌كسر مالیات در هر پرداخت اعم از این كه بهای مواد و تجهیزات جداگانه معین شده یا نشده باشد كل مبلغ قرارداد مشمول كسر 5% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 107 خرید تجهیزات و رعایت مقررات تبصره مزبور از مالیات معاف می باشد.

 

سوال شماره 5

آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات 104 می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب می‌باشد؟‌

ج- با توجه به تبصره 5 ماده 104 و بخشنامه شماره 10000/5883 مورخ 27/10/82 قراردادهای ساخت مذكور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول كسر 5% می باشد.

 

سوال شماره 6

آیا مشمولین ماده 104 در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه 2% می‌باشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟

ج – در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جریمه به میزان 1% مبلغ كل قرارداد (‌ماده 197)‌ و در خصوص عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه ای به میزان 20% مالیات پرداخت نشده می باشد. (‌ماده 199)

سوال شماره 7

در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده 104 نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر می‌گردد؟

ج – هر پرداختی مشمول كسر 5% مالیات است.

 

سوال شماره 8

آیا پرداختهایی را که در ماده 104 به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده 104 دانست یا خیر؟

ج- طبق ماده 104 شمول كسر 5% مالیات به موارد تصریح شده در ماده 104 و موارد اضافه شده به موجب تبصره 5 ماده مزبور است.

پرسش و پاسخهای مالیاتی

تحریردفاتر قانونی و اظهارنامه های مالیاتی

سوال شماره 1

چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شركتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و  پلمب خواهد بود.

 

سوال شماره 2

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

ج – خیر زیرا سیستم به طور كامل مكانیزه نیست ضمن اینكه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی كه از سیستم مكانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یك بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده 17 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ..... نخواهد بود.

 

سوال شماره 3

چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت  نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟

ج- هر چند عبارت غیركاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و كل مادامی كه قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود.

 

سوال شماره 4

آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

ج – طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.

 

سوال شماره 5

در صورتی‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟

ج – عدم ارسال خلاصه عملیات سه ماهه موضوع قسمت اخیر ماده 17 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر طبق قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آئین نامه مزبور موجب رد دفاتر می باشد بنابراین در این گونه موارد حسابدار رسمی قبل از تهیه گزارش مالیاتی باید مراتب را در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم به اداره مالیاتی مربوط اعلام نماید.

 

سوال شماره  6

عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر می­گردد؟

ج- به موجب بند 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یك یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

سوال شماره 7

آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهایی در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

ج – اظهار نامه مالیاتی برای منابع مختلف مالیاتی طبق نمونه‌ای می‌باشد كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.

 

سوال شماره 8

با توجه به مهلت 4ماهه برای اصلاح حسابهای پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عملیات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟

ج- حداكثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شركتهایی كه پایان سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است حداكثر تا دهم فروردین) 

 

سوال شماره 9

آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

ج- در كلیه مواردی كه مودیان مكلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره معافیت، مانع از برخورداری از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود. لكن عدم ارائه صورتهای مالی با وجود تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخیص مالیات به طور علی الراس خواهد شد كه در این صورت علاوه بر پرداخت مالیات بابت عدم تسلیم صورتهای مالی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل 20 درصد مالیات می باشد و چنانچه دفاتر خود را برای رسیدگی ارائه ندهد باید معادل 20 درصد دیگر جریمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت كند.

پرسش و پاسخهای مالیاتی

پیمانکاری

سوال شماره 1

در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

ج – به نظر كارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذكور مكلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علی‌الحساب مودی می‌بایست 5% مبالغ پرداختی را كسر و ظرف مدت سی‌ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی كه با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.

لذا عدم كسر مالیات و عدم پرداخت آن  توسط مكلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت كنندگان وجوه) نخواهد بود.

سوال شماره 2

در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

چنانچه مقصود از سوال این باشد كه مبلغ خالص قرارداد به پیمانكار پرداخت و 5 درصد مالیات موضوع ماده 104 از طرف كارفرما به نام پیمانكار به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و این مبلغ جزء هزینه كارفرما منظور شود و پیمانكار هم مالیات قرارداد خالص را بدون كسر 5درصد مذكور پرداخت كرده باشد آیا این مالیات مضاعف نمی باشد.

ج- چون مالیات پرداختی توسط كارفرما به نام پیمانكار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه كسر و مازاد در صورتی كه وجود داشته باشد مسترد گردد.

 

سوال شماره 3

آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول 5% علی الحساب می باشد یا خیر؟

ج- هزینه حمل پرداختی اعم از این كه به موجب بارنامه باشد یا نباشد مشمول كسر 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود لیكن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالیاتی كسر مالیات بابت هزینه حمل طی بارنامه كه به رانندگان خودمالك وسایط نقلیه (اشخاص حقیقی) پرداخت می گردد منتفی است، ضمناً وجوهی كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد كماكان مشمول كسر مالیات موضوع ماده  فوق الذكر می باشد.

سوال شماره 4

آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 5% می‌باشد یا خیر؟

ج - در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ایصال 5% از مبلغ قرارداد می‌باشد.

سوال شماره 5

آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

ج - در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عدم كسر 5% مالیات از پیش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمی وجود ندارد.

سوال شماره 6

با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟

ج- نیاز به مجوز قانونی دارد.

سوال شماره 7

در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژه­های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟

ج – شركتهای انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازین حسابداری می بایست بابت مالیاتهای موضوع مواد 59 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم در حسابها ذخیره منظور نمایند ضمناً انبوه سازان می توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذكور اقدام نمایند.

سوال شماره 8

در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالی شناسایی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟

ج – درآمد پیمانكاری بر حسب پیشرفت كار شناسایی و مالیات طبق مقررات ماده 105 محاسبه می گردد.

 

سوال شماره 9

آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهیزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟

ج- شركت ایرانی اعم از پیمانكار یا غیر آن برای هر قرارداد جداگانه بابت تجهیزات و آماده سازی طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول مالیات می باشند لیكن در مورد پیمانكاران خارجی با رعایت تبصره 2 ماده 107 تجهیزات و لوازم مشمول مالیات نخواهند بود.

 

سوال شماره 10

با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ 12% قانونی است؟

ج- نسبت به قراردادهای منعقده تا پایان سال 1381 ضریب 12% مذكور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهای منعقده از اول سال 1382 به بعد درامد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر(‌ طبق ماده 106) تشخیص می گردد و در صورت علی الراس ضریب مربوط در جدول ضرایب مالیاتی اعمال خواهد شد.

پرسش وپاسخهای مالیاتی

اجاره املاك و مستغلات

سوال شماره 1

در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از 150متر مربع مساحت داشته  باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟

ج – با توجه به دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور مالیاتی كشور در مواردی كه ملك مسكونی در تهران بیش از 150 متر مربع بنای مفید باشد در این صورت تا سقف 150 مترمربع از مالیات معاف و مازاد مشمول مالیات خواهد بود.

سوال شماره 2

در صورتی که مالک  دارای چند ملک بطور مثال 100 متر 80 متر و 150 متری در شهرستان باشد معافیت  مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟

ج – چون حد نصاب معافیت املاك مسكونی برای هر شخص در شهرهای دیگر غیر از تهران برای یك یا چند واحد حداكثر تا 200 مترمربع می باشد بنابراین این مالك می تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا 200 مترمربع به انتخاب خود از معافیت مالیاتی استفاده نموده و نسبت به مازاد مالیات متعلق را پرداخت نماید.

سوال شماره 3

آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا 150 متر مساحت می‌باشد؟

ج – بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی فقط واحدهای مسكونی كه مورد استفاده مسكونی می باشند مشمول معافیت هستند.

سوال شماره 4

در آمد حاصل از  اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه می­گردد؟

ج- 1- در صورتی كه دارایی ثابت ملك باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود.

2- در صورتی كه دارایی ثابت مورد اجاره ملك نباشد اجاره دریافتی در درآمدهای شركت لحاظ خواهد شد و استهلاك این دارایی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می گردد. چنانچه این دارایی ها جزء دارایی های مذكور در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم باشد اجاره كننده در صورتی كه دارای شخصیت حقوقی باشد باید در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علی الحساب موضوع ماده مذكور را كسر و ظرف مدت تعیین شده به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

سوال شماره 5

در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله ،برخورد سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟

ج – در این گونه موارد سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.

سوال شماره 6

آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟

ج – درآمد اجاره املاك كشاورزی طبق مقررات بخش املاك مشمول مالیات می باشد.

سوال شماره 7

در قراردادهای اجاره املاك که حسابرس به ارزش معاملاتی دسترسی ندارد مالیات مربوط چگونه محاسبه می گردد؟

ج- در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش اجاره املاك تعیین و ابلاغ می گردد بنابراین ارزش اجاره ملك در دستگاه مالیاتی وجود دارد كه حسابدار رسمی بایستی به آن دسترسی و طبق مقررات مربوط عمل كند.

آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو